Kom igång som Businessanvändare

Följ

Den här artikeln syftar till användarna som kommer utföra grundinställningarna i Nmbrs®. I denna artikel förklaras de nödvändiga grundinställningarna var och en för sig.

Introduktion 

Nmbrs Business består av tre olika nivåer. Dessa är masternivå, företagsnivå samt anställdnivå. På företagsnivå och/eller anställdnivå kan du använd de inställningar du gjort på masternivå.

Under basinställningarna som görs i Nmbrs ingår följande:

  • Master lönemodell
  • Master timmodell
  • Master workflowinställningar
  • Master avvikelseformulärinställningar
  • Mall företagsinställningar
  • Mall inställningar anställd
  • Master kontoplaner

Under arbetet med implementationen kan ni använda dessa inställningar som tillåter dig att skapa en snabb, effektiv och standardiserad struktur för dina kunder.

Master basinställningar

De inställningar du gör på masternivå beskrivs var och en för sig nedan.

 Lönemodeller

I Nmbrs är det möjligt att strukturera användandet av lönearter genom lönemodeller. I en lönemodell kan du välja vilka lönearter som ska vara tillgängliga för att direkt appliceras som fasta eller rörliga lönearter i löneprocessen.

Nedan följer en beskrivning för hur du sätter upp lönemodeller

 

Timmodell

Till skillnad från andra löneapplikationer kan Nmbrs skilja på timkoder och timmodeller och lönemodeller. Timkoder bidrar med basvärde för interna uträkningar vilka sedan framgår på lönespecifikationen.

 

Workflow

Detta är en funktion som, oavsett hur mycket du väljer att automatisera, tar dig igenom löneprocessen. Genom ditt workflow bestämmer du när, av vem samt vilken aktivitet i löneprocessen som ska utföras.

Du skapar och hanterar workflow på masternivå. Vid varje workflow definieras när samt av vem de olika stegen i löneprocessen ska genomföras samt om de ska genomföras manuellt eller automatiskt. Du kan även välja att vem som ska bli informerad om detta genom signaler skickade genom systemet.

 

Avvikelseformulär

På masternivå kan du skapa inställningar för avvikelseformulär. Avvikelseformulär är ett effektiv sätt för att hantera avvikelser av anställda. En användare rapporterar en avvikelse som sedan godkänns av en annan användare. När rapporterade avvikelser blivit godkända av samtliga steg i godkännandekedjan kommer dessa registreras i Nmbrs databas.

 

Innehåll lönemodeller

Nmbrs hanterar olika typer av lönearter; dels de vanliga där du lägger in värden eller specifika koder som används för att registrera exempelvis antal kilometer. Förutom detta hanterar Nmbrs även lönearter med output. Dessa är lönearter där det beräknade värdet visas, exempelvis resultatet av en industrikorrigering. Du kan hantera lönearter genom att lägga till basvärden till dessa samt ändra beskrivningen av denna vilket även kommer framgå på lönebeskedet. Lönearter med output behöver inte vara inkluderade i lönemodellen och kommer automatiskt att visas på lönebeskedet när den timkoden den är kopplad till används. Anledningen till att inkludera en löneart med output i lönemodellen är enbart i syfte att hantera beskrivningen som framgår på lönebeskedet.

 

Håll dig uppdaterad

Skapandet och hanteringen av lönemodellen kan göras på två olika nivåer i Nmbrs. På den högsta nivån, masternivån, kan du skapa och hantera lönemodeller. Dessa modeller kan väljas för samtliga koncerner och därmed även samtliga företag i din Nmbrsmiljö. Genom att lägga till lönekoder till lönemodellen på masternivå kan du göra dessa synliga för alla företag som kopplats till den specifika lönemodellen. På koncernnivå kan du skapa och hantera de lönemodeller du skapat på masternivå. Dessa modeller är endast synliga för de företag som faller under den specifika koncernen.

 

Företagsnivå

På företagsnivå kan du applicera två lönemodeller för löneprocessen. Dessa är lönemodell 1 och lönemodell 2. Genom dessa kan du välja att använda de fasta eller rörliga lönearter som finns att välja mellan i lönemodellerna. Det är viktigt att känna till att lönemodell 2 skriver över de inställningar som görs i lönemodell 1. Om en löneart är inlagd i både lönemodell 1 och 2 kommer beskrivningen och uppbyggnaden av denna från lönemodell 2 vara gällande.

Innehåll för timmodeller

I timmodellen kan du välja timkoder och ändra beskrivningen av dessa samt ändra funktionen eller beräkningen. Du kan dessutom se vilken löneart med output som är kopplad till vilken timkod.

 

Kontoplan på masternivå

Om du vill använda kontoplan som gjorts på masternivå är det rekommenderat att du alltid kopierar den som finns inlagd i systemet och använder denna som mall när du bygger upp din egna kontoplan. Detta sparar mycket manuellt arbete. För att koppla en specifik tabell till specifika kunder kan du skapa en länkad tabell till dessa kunder på koncernnivå. I denna tabell kan du korrigera nummer och beskrivning av kontoplanen utifrån kundernas behov. Detta innebär att du kan avvika från den generella uppsättningen av kontoplanen; endast länken mellan lönearterna förblir densamma. Du har även möjlighet att lägga till nya lönearter på den masternivån och dessa läggs då automatiskt till de länkade tabellerna.

 

Konvertering

Under konverteringen har du möjlighet att direkt bestämma vilka kontoplaner som ska användas för Business. Kontoplaner på masternivå behöver inte vara fullständigt  definierade eller slutgiltiga för att de ska appliceras på ett företag som implementeras i Nmbrs. Du kan enkelt lägga till en ny kontoplan och ändra innehållet i denna.

 

 

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk